ΟΛΘ Α.Ε.: Στην Belterra και τον Νίκο Σαββίδη το 67% των Γερμανών

Επιχειρήσεις

Στην Βelterra Investments που ελέγχεται από τον κ. Νίκο Σαββίδη, γιό του ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, πέρασε ο έλεγχος του 67%, του τμήματος του μετοχικού πακέτου της ΟΛΘ ΑΕ, που είχε αγοράσει η κοινοπραξία των ιδιωτών επενδυτών και το οποίο μέχρι πρότινος ήλεγχε o Γερμανός επενδυτής dr. Stephan Goetz.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε. στο ΧΑΑ:

“Η ΟΛΘ Α.Ε.,σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τις γνωστοποιήσεις που έλαβε από την εταιρεία “Belterra Holdings Ltd” (Belterra Holdings), από τον κ. Νίκο Σαββίδη, από την εταιρεία “TransConnect Unternehmensberatungs-und Beteiligungs GmbH” (TransConnect GmbH) καθώς και από τον Dr. Stephan Goetz, αναφορικά με τη σημαντική μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου της
ΟΛΘ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα ως αποτέλεσμα της από 4/6/2021 (ημερομηνία συναλλαγής) μεταβίβασης από την πωλήτρια “Helanor Holdings Ltd” (Helanor) στην αγοράστρια “Belterra Investments Ltd.” (Belterra Investments) του εναπομείναντος 70% των μετοχών της εταιρίας “Melbery Investments Ltd.” (Melbery), η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) Ν. 3556/2007, την εταιρεία “SOUTH EUROPE GATE-WAY THESSALONIKI-SEGT Ltd.” (SEGT), η οποία κατέχει 6.753.600 μετοχές της ΟΛΘ Α.Ε., ήτοι ποσοστό που αντιστοιχεί στο 67% των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ A.E.

Ειδικότερα:
A) Dr. Stephan Goetz & Trans Connect GmbH
Τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα, ήτοι ο Dr. Stephan Goetz και η TransConnect GmbH, η οποία ελέγχεται κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Dr. Stephan Goetz, γνωστοποιούν ότι, κατόπιν του από 4/6/2021 ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (STA) μεταξύ της Belterra Investments και της Helanor, o κ. Dr. Stephan Goetz, δεν ελέγχει, ούτε
αμέσως ούτε εμμέσως, δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ΟΛΘ Α.Ε. Πριν την ημερομηνία συναλλαγής, ο κ. Dr. Stephan Goetz ήλεγχε εμμέσως 6.753.600 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 67% των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.

Β) κ. Νίκος Σαββίδης & Belterra Holdings Ltd
Τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα, ήτοι ο κ. Νίκος Σαββίδης και η Belterra Holdings, γνωστοποιούν ότι ο κ. Νίκος Σαββίδης ελέγχει εμμέσως 6.753.600 μετοχές και δικαιώματα ψήφου του εκδότη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67% των δικαιωμάτων ψήφου, καθώς ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) Ν. 3556/2007, τη Belterra Holdings, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1  (γ)
Ν. 3556/2007 και κατόπιν του από 4/6/2021 ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (STA) μεταξύ της Belterra Investments και της Helanor, τη Melberry, η οποία ελέγχει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 (γ) Ν. 3556/2007, τη SEGT, κάτοχο 6.753.600 δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ήτοι ποσοστού 67% των δικαιωμάτων ψήφου.

Πριν την ημερομηνία συναλλαγής, ο κ. Νίκος Σαββίδης δεν ήλεγχε, αμέσως ή εμμέσως, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, δικαιώματα ψήφου της εκδότριας”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ